Focusgroepen

Focusgroep acute psychiatrie

 

Het gebied van de acute psychiatrie is moeilijk af te bakenen. In Limburg hebben we ervoor gekozen om de focusgroep acute psychiatrie te centreren rondom de crisisdiensten binnen onze regio. Naast de crisisdiensten zijn de verschillende behandelcentra vertegenwoordigd, evenals een afvaardiging van de SEH’s van de ziekenhuizen, huisartsen en beide ambulancediensten. Naast het bespreken en oplossen van knelpunten binnen de keten, staan actuele zaken binnen de GGZ op de agenda.

 

In 2015 is het rapport over de benchmark psychiatrie “preklinische setting” definitief afgerond. Doelstelling was om de toegankelijkheid van het GGZ loket in beeld te brengen door het volgen van de verschillende verwijstrajecten tot en met de interventie van de crisisdienst.

 

Hierbij is de volgende methode gehanteerd. De crisisdiensten verzamelen data prospectief gedurende één jaar, volgens een vast format, waarbij uitsluitend face-to-face-contacten van de crisisdienst meegenomen zijn.  Als vervolg hierop zijn deze data retrospectief gematcht met de voorafgaande verwijstrajecten.
De verwerking en analyse van de data is gebeurd door het Netwerk Acute Zorg Limburg.

 

Vanuit het rapport “Acute GGZ: knelpunten en verbetervoorstellen in de keten” heeft het ministerie van VWS in 2015 opdracht gegeven aan SIRM om een generieke module Acute GGZ te ontwikkelen in samenwerking met de veldpartijen. Dit proces is in de focusgroep nauw gevolgd om hier zo mogelijk aan deel te nemen en zo goed mogelijk op te anticiperen.
In 2017 is de ‘Generieke module Acute GGZ’ vastgesteld en is het implementatieproces in volle gang. De ‘Toolkit Acute psychiatrie’ is als hulpmiddel geïntroduceerd. De focusgroep acute psychiatrie heeft daarop met een brief gereageerd, om de ervaren knelpunten onder de aandacht te brengen van de SIRM.
Binnen het  implementatieplan zal een pilot gaan draaien, waarin  implementatie van de triagewijzer in 12 regio’s wordt getest. Vincent van Gogh heeft hierop ingeschreven.

 

De samenwerking met de politie heeft inmiddels geresulteerd in vaste deelname van de politie aan de focusgroep psychiatrie. Knelpunten binnen de keten kunnen zo effectiever aangepakt worden.
In 2016 is de discussie rondom de zorg voor verwarde personen flink toegenomen. Dit is versterkt door de uitspraak van de politie die per 1 januari 2018 verwarde personen, die  geen misdrijf hebben gepleegd, niet meer zal opsluiten in een politiecel.
Landelijk zijn er een aantal structuren opgezet om de regio’s te ondersteunen. De gemeenten hebben hier een belangrijke rol in en zijn daarmee een nieuwe partner in het overleg tussen politie en GGZ. Tevens zijn de ambulancediensten belangrijk in het opzetten van nieuwe vervoersstructuren.

 

Bovenstaande thema’s worden kortgesloten in de focusgroep acute psychiatrie.