Focusgroepen

Focusgroep myocardinfarct

  

Deze focusgroep bestaat uit twee groepen, een voor Noord Limburg en een voor Zuid Limburg.

Limburg Noord
De focusgroep AMI Limburg Noord bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdeling cardiologie en de SEH/EHH van twee van de drie noordelijke ziekenhuizen, Venlo en Roermond, AmbulanceZorg Limburg Noord, huisartsen en Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).
Vanuit het NVVC!Connect lidmaatschap zijn een aantal nieuwe aandachtspunten geformuleerd, betrokkenheid van het revalidatietraject bij de keten en deelname van een patiëntvertegenwoordiger bij de focusgroep.Tevens zijn de SEH-artsen vanaf eind 2015 vertegenwoordigd en is een onderzoeker toegevoegd aan de focusgroep die onderzoek doet naar de doorlooptijden. Tevens kijkt zij samen met de huisarts naar het huidige triagemodel (NTS) in relatie tot de uiteindelijke diagnose die gesteld wordt. Ook andere klachtenpatronen, zoals bijvoorbeeld het verschil van klachten bij vrouwen krijgen hierbij aandacht.
Om het revalidatieproces goed in beeld te krijgen is een medewerker toegevoegd die zich bezig houdt met het optimaliseren van de revalidatie.
Tevens is afgesproken dat een patiëntvertegenwoordiger een keer per jaar deelneemt aan de focusgroep.
Daarnaast is er doorlopend aandacht voor aanpassing van protocollen en de recent opnieuw geformuleerde kwaliteitsindicatoren.

Zuid Limburg
De focusgroep AMI  Zuid Limburg bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdeling cardiologie en de SEH/EHH van de twee zuidelijke ziekenhuizen, Maastricht, Zuyderland, locatie Heerlen en  Sittard, Ambulancezorg  Zuid Limburg van de GGD ZL, huisartsen en Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL). In 2014 is het PCI centrum Zuid Limburg georganiseerd vanuit twee standplaatsen, Maastricht en Heerlen. De focus was in eerste instantie vooral gericht op het opnieuw stroomlijnen van processen en het maken van eenduidige afspraken en protocollen. Dit proces heeft voor het grootste gedeelte plaatsgevonden. Vanaf  eind 2015 komt er meer ruimte om kwaliteitsverbetering, gericht op de toekomst door te voeren. Een PCI-centrum met twee standplaatsen vraagt een nauwkeurige en blijvende afstemming. Tijdens casusbesprekingen worden knelpunten geïnventariseerd en opgelost. Regelmatig worden ketenbreed informatieavonden georganiseerd om alle medewerkers bij te scholen en elkaar te leren kennen.  Digitalisering van het ambulanceritformulier en koppeling aan het ziekenhuisinformatiesysteem, inclusief het ECG staan op de agenda. Het realiseren van een goede registratie en rapportage kunnen input leveren voor verdere kwaliteitsverbetering.
Ook hier is er doorlopend aandacht voor aanpassing van protocollen en de recent opnieuw geformuleerde kwaliteitsindicatoren.