OTO Limburg

KANO (Kennis en Adviescentrum NAZL en OTO)

Inleiding
Vanuit de Projectgroep OTO Limburg, waar de beide GHOR bureaus Limburg en NAZL/OTO Limburg samen het OTO Project Limburg faciliteren en ondersteunen, is het initiatief genomen om te komen tot een ondersteuningsbureau waar kennis, ervaring en middelen bij elkaar worden gebracht en omgekeerd weer aan de regio ter beschikking worden gesteld, te weten het Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO (KANO) Limburg.


Sleutelfunctionarissen uit  de organisaties van deelnemende ketenpartners in de witte kolom volgen opleidingen, trainingen en oefeningen ondersteund vanuit het OTO-project Limburg. Daarnaast worden er in de organisaties plannen en systemen ontwikkeld die er voor zorgen dat de organisatie goed voorbereid is op rampen en crises. Tevens worden er in de organisaties en op regionaal niveau opleidings- en oefenmiddelen en methodieken aangeschaft en gebouwd die ondersteunend zijn in de voorbereiding op rampen en crises. Hierdoor is er veel kennis en ervaring ontstaan bij de sleutelfunctionarissen, is er veel planvorming beschikbaar, zijn er veel best practices en zijn er oefenmiddelen en –methodieken en digitale systemen beschikbaar. Ook hebben er regionaal, landelijk en elders zich al calamiteiten en crises voorgedaan waar onderzoek heeft plaats gevonden waarvan kennis is genomen.

Visie
Om niet alle kennis, ervaringen, planvorming, middelen en inzichten verloren te laten gaan maar juist in te zetten ten gunste van de regio, wil OTO Limburg een kennis- en adviescentrum ontwikkelen waar al deze zaken worden samengebracht en omgekeerd weer ter beschikking wordt gesteld aan de regio. Dit onder het motto: “Van de regio voor de regio!” De meerwaarde van het kennis- en adviescentrum ligt vooral op het vlak van kennis, expertise en kwaliteitsbevordering op het gebied van opleiden trainen en oefenen. De kwaliteit van de activiteiten wordt bevorderd door goed opgeleide specialisten (oefenleiders, trainers, waarnemers, CBRN-coördinatoren, BOT’ers, enz.) die ketenorganisaties op aanvraag, kunnen ondersteunen bij hun OTO activiteiten. Daarnaast beheert het kennis en adviescentrum hulpmiddelen en houdt deze operationeel; ETS oefensysteem; camera’s; audio systemen; E-learning; webblog; TIP, BIA, REP enz.

Doelstelling
Het komen tot een kennis- en adviescentrum waarin alle kennis, ervaring, middelen en digitale tools en planvorming door de ketenpartners uit de regio wordt samengebracht, waarna het als een dienstverlening terug gebracht wordt in de regio.

Doelgroep
Limburgse instellingen in de zorgsector, die ook bij rampen en crises hulp bieden, zoals genoemd in het convenant (“convenant in zake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises”, d.d. 16 oktober 2008, het ministerie van VWS), aangevuld met verpleeg & verzorgingshuizen en GGZ (brief van de minister van VWS, bevestigd in het Landelijk Beleidskader OTO, vastgesteld.

Plan
- De eerste stap is het bespreken en bediscussiëren van het startdocument om te komen tot een gedegen onderlegger voor het project Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO Limburg.
- Dan zal het plan worden voorgelegd om input op te halen en draagvlak te creëren.
- Inrichten van het Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO Limburg.
- PR-plan om het Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO Limburg te implementeren in de regio.
- In werking stellen van het Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO Limburg
- Na 1 jaar met de regio evalueren Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO Limburg

Uitvoering
De uitvoering van het plan Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO Limburg ligt bij Ruth Jongen, Clarien Schoeren, Miranda Dirx en Fred Körver.

Tijdspad
Uitwerking missie, visie, doelstelling, subdoelstelling en planvorming eind 2015 begin 2016. De “uitvoering” en inrichting 2e helft 2016. Lancering van het Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO Limburg op de jaarlijkse Netwerkdag OTO Limburg op 27 september 2016. Presentatie van het Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO Limburg in het bestuurlijk ROAZ op 15 november 2016. Start van het Kennis- en Adviescentrum NAZL/OTO Limburg per 2 januari 2017.

Betrokkenen
GHOR Zuid-Limburg; Danny ten Berge GHOR Limburg Noord: Ben Rayer NAZL: Ruth Jongen NAZL: Miranda Dirx OTO Limburg: Clarien Schoeren Externe ondersteuning: Fred Körver