Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Kwaliteitskader Spoedzorgketen nulmeting

Het Kwaliteitskader  Spoedzorgketen is een landelijk kader voor de samenwerking tussen ketenpartners om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Het beschrijft de minimale vereisten voor de regionale organisatie van de spoedzorg. Hierbij biedt het kwaliteitskader ruimte en richting om regionaal invulling te geven aan de organisatie van spoedzorg. Het kwaliteitskader is gericht op de ketenpartners binnen de huisartsen-spoedzorg, de ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams (MMT) en de acute ziekenhuiszorg.  

Nulmeting


Gelet op het bovenstaande en door besluitvorming in het Bestuurlijk ROAZ ondersteund, is er door het NAZL afgelopen periode een nulmeting  uitgevoerd. Via een invulexercitie,  gevolgd door verdiepingsgesprekken  hebben ketenpartners een goed en reflectief beeld gekregen hoe ze ervoor staan, en waar de  verbeterpunten liggen om  te voldoen aan het kwaliteitskaderSpoedzorgketen.

Verbeterpunten die bij meerdere keten-partners spelen zijn vervolgens besproken tijdens bijeenkomsten van de Focusgroep Spoedzorg en het Tactisch ROAZ. Hierbij is de vraag gesteld welke  verbeterpunten prioriteit zouden moeten krijgen om in gezamenlijkheid binnen de regio als eerste op te pakken.
Dit geeft het volgende beeld:

•             Informatie-uitwisseling binnen de acute zorgketen
•             Inzicht in zorgaanbod borgen
•             Inzicht in zorgcapaciteit borgen
•             Ketenzorg kwetsbare ouderen
•             Schaarste SEH-artsen
•             Begeleiding interklinisch vervoer (in spoedsituaties)
•             Doorstroming SEH (intern/extern)

We gaan verder aan de slag met een regionale werkgroep waarin we de  verbeterpunten gaan oppakken.  Organisaties hebben natuurlijk ook  een eigen verantwoordelijkheid met  betrekking tot de implementatie kwaliteitskader spoedzorgketen.

Sluit de enquête