Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

OTO Limburg

Over OTO Limburg

De organisatie

OTO-beleid in acht punten. Aan de basis van alle regionale initiatieven op het gebied van opleiden, trainen en oefenen staat het meerjarenbeleidsplan OTO. Het huidige OTO-beleid is gestoeld op acht uitgangspunten. 

beknelling

1. Specifieke kennis en vaardigheden Professionals en overige medewerkers van zorginstellingen die vanuit hun functie met OTO te maken hebben, beschikken over specifieke kennis en vaardigheden voor de uitvoering van hun rol bij rampen en crises, zowel op individueel niveau als in teamverband.

2. Kennis up to date houden Professionals en overige medewerkers van zorginstellingen die vanuit hun functie met OTO te maken hebben, zorgen ervoor dat zij hun kennis en vaardigheden die voor de uitvoering van hun rol bij rampen en crises nodig zijn, onderhouden en actualiseren door middel van opleidingen, trainingen en oefeningen.

3. Onderlinge samenwerking Professionals en sleutelfiguren van zorginstellingen die te maken hebben met interorganisationele samenwerking in bijzondere omstandigheden van rampen en crises zijn in staat onderlinge samenwerking te ontwikkelen, te oefenen en te evalueren, zowel mono- als multidisciplinair.

4. Specifieke kennis coördinatoren Sleutelfiguren binnen zorginstellingen die belast zijn met specifiek coördinerende taken bij rampen en crises, beschikken over specifieke kennis, actuele dossiers en evaluatiegegevens van eerdere oefeningen en grootschalig optreden om hun rol goed te kunnen spelen bij toekomstige rampen en crises.

5. Structurele aandacht Zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners voeren een beleid waarin systematisch aandacht, tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor het opleiden, trainen en oefenen van betrokken medewerkers ter voorbereiding op het optreden in rampen en crises.

6. Continue monitoring en periodieke verslaglegging Zorginstellingen zijn in staat te monitoren welke activiteiten zij doen op het terrein van opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises alsmede wat de resultaten hiervan zijn en zijn bereid hiervan periodiek verslag uit te brengen in het ROAZ.

7. Effectieve afstemming Het ROAZ en de beide GHOR-organisaties richten hun overlegkaders zo in dat effectieve afstemming tussen (vertegenwoordigers van) reguliere dagelijkse zorg en opgeschaalde zorg in bijzondere omstandigheden plaatsvindt op basis van erkenning van en respect voor ieders verantwoordelijkheid, maximale samenwerking en bereidheid om van elkaar te leren.

8. Vierjaarlijks OTO-beleidsplan Zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners stellen in het ROAZ eenmaal per vier jaar een OTO-beleidsplan vast waarin de doelstellingen en prioriteiten staan die aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin zorginstellingen en zorgverleners zich bevinden ten aanzien van de voorbereiding op rampen en crises, de door de zorginstellingen en zorgverleners voorgestelde verbeterdoelen en actuele gegevens uit de risicoanalyse van de regio Limburg.

Jaarlijks wordt het meerjarenbeleidplan uitgewerkt in een jaarplan.

Sluit de enquête