De taken van het Netwerk Acute Zorg Limburg hebben vooral betrekking op de netwerkvorming op het gebied van acute zorg (regulier en opgeschaald) en op het gebied van antibioticaresistentie. Netwerkvorming in de meest brede zin van het woord, stimuleren, faciliteren, verbinden en samenwerken in het hele netwerk. Bestuurlijk is het hele netwerk ingebed in het bestuurlijk ROAZ waar alle ketenpartners bij zijn aangesloten.

In alle 4 de programma’s (traumazorg, acute zorg/ROAZ, OTO-Limburg en LINK) worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan de opdracht die het NAZL heeft.

nazl

Sluit de enquête